Tag: thực trạng

Công nghệ

eKYC trong mở tài khoản thanh toán

Bài viết chia sẻ một số kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng eKYC, thực trạng ứng dụng eKYC trong hoạt động mở tài khoản tại các ngân hàng...