Tag: hệ thống ATM

Hoạt động Ngân hàng

Giao dịch rút tiền mặt qua hệ thống ATM lần đầu tiên giảm...

Theo báo cáo của Công ty cổ phần thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), năm 2021, giao dịch rút tiền mặt qua hệ thống ATM lần đầu tiên...