Tag: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Thời sự

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền...

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 được thực hiện trên phạm vi cả nước, trọng tâm là các huyện...