Tag: 5 lĩnh vực ưu tiên

Tài chính

Cho vay 5 nhóm ngành, lĩnh vực ưu tiên: Kênh tín dụng hỗ...

Chính sách cho vay đối với 5 nhóm ngành, lĩnh vực ưu tiên đã và đang được khẳng định bằng hiệu quả thực tế mang lại trong thời gian...