Tag: thị trường mua bán nợ xấu tập trung

Hoạt động Ngân hàng

Phê duyệt Chiến lược phát triển VAMC đến năm 2025, định...

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín...