Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng: Dư nợ cho vay cổ phiếu không quá 5% vốn điều lệ

(Banker.vn) Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 23/2020/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Thông tư 23 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động mà các tổ chức tín dụng phi ngân hàng thường xuyên phải duy trì. Các tỷ lệ này bao gồm tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, hạn chế giới hạn cấp tín dụng, tỷ lệ khả năng chi trả, tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung dài hạn, tỷ lệ mua đầu tư Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, giới hạn góp vốn, mua cổ phần.

Đối tượng áp dụng Thông tư bao gồm các công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính.

Theo đó, Thông tư quy định các tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải trích lập đầy đủ dự phòng và tính đầy đủ các khoản thu nhập và chi phí trước khi tính giá trị thực của vốn điều lệ.

Giá trị thực của vốn điều lệ bao gồm vốn điều lệ, thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận hoặc lỗ lũy kế trên sổ sách kế toán. Định kỳ các tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước giá trị thực của vốn điều lệ.

Trường hợp vốn điều lệ thấp hơn vốn pháp định, các tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải có phương án xử lý và báo cáo phương án tới Ngân hàng Nhà nước trong vòng 30 ngày.

Thông tư quy định tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu riêng lẻ là 9%. Trường hợp có công ty con, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu hợp nhất cũng là 9%.

Công ty tài chính chỉ được cấp tín dụng thời hạn 1 năm cho khách hàng để đầu tư, kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu và phải đảm bảo các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định, nợ xấu dưới 3%...

Công ty tài chính không được cho vay mua trái phiếu doanh nghiệp nếu tài sản bảo đảm là trái phiếu, cổ phiếu do tổ chức tín dụng, công ty con của tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài phát hành hoặc trái phiếu, cổ phiếu mà khách hàng vay để mua, trái phiếu chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch của công ty đại chúng chưa niêm yết…

Tổng dư nợ tín dụng cổ phiếu không quá 5% vốn điều lệ. Tổng dư nợ tín dụng trái phiếu doanh nghiệp không được vượt quá 5% vốn điều lệ.

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải duy trì tỷ lệ dự trữ thanh khoản tối thiểu 1%, tỷ lệ khả năng chi trả trong vòng 30 ngày tối thiểu là 20% đối với đồng Việt Nam và 5% đối với ngoại tệ.

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng hàng ngày phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước tỷ lệ khả năng chi trả. Trường hợp không đảm bảo tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn là 90%.

Tỷ lệ được mua trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh so với tổng nợ phải trả bình quân tháng trước đó tối đa là 10%. Trường hợp tổ chức tín dụng phi ngân hàng mới thành lập có thời gian hoạt động dưới 2 năm, tổng nợ phải trả nhỏ hơn vốn điều lệ thì được mua tối đa 30% so với vốn điều lệ.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 14/2/2021. Về chuyển tiếp, các hợp đồng ký kết trước ngày Thông tư có hiệu lực thi hành được thực hiện tiếp cho đến hết thời hạn hợp đồng. Nếu sửa đổi, bổ sung, gia hạn thì phải phù hợp với các quy định mới.

Khi Thông tư có hiệu lực mà tổ chức tín dụng phi ngân hàng có tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu không đảm bảo quy định thì phải xây dựng phương án xử lý, thời hạn tối đa 6 tháng kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành tuân thủ đúng quy định.

Bùi Trang

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)

Theo: