Từ tháng 7/2024: Triển khai thu bảo hiểm xã hội theo mức lương cơ sở mới

(Banker.vn) Kể từ tháng 7/2024 bắt đầu triển khai việc thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo mức lương cơ sở mới.
Gấp rút chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo mức hưởng mới Lương cơ sở tăng, tiền bảo hiểm xã hội 1 lần từ ngày 1/7/2024 có tăng không?

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn số 2156/BHXH-TST ngày 4/7/2024 về việc thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo mức lương cơ sở 2.340.000 đồng/tháng.

Từ tháng 7/2024: Triển khai thu bảo hiểm xã hội theo mức lương cơ sở mới

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nêu rõ, căn cứ quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm Xã hội Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân triển khai việc thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo mức lương cơ sở mới (2.340.000 đồng/tháng) từ ngày 01/7/2024 đối với các nhóm đối tượng sau:

Một là, người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, người tham gia bảo hiểm xã hội có tiền lương làm căn cứ đóng tính theo mức lương cơ sở.

Hai là, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn mức thu nhập tháng cao nhất làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là 46.800.000 đồng.

Ba là, người tham gia bảo hiểm y tế tính mức đóng bảo hiểm y tế theo mức lương cơ sở thuộc các nhóm: Do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng, do ngân sách nhà nước đóng, được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, do người sử dụng lao động đóng.

Hiện, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giao Trung tâm Công nghệ thông tin kịp thời điều chỉnh, bổ sung phần mềm quản lý thu đáp ứng yêu cầu quản lý và hỗ trợ kỹ thuật để các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm Xã hội Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân triển khai thực hiện kịp thời theo đúng quy định.

Theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng thay cho mức 1,8 triệu đồng/tháng.

Bảo Thoa

Theo: Báo Công Thương