Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng

(Banker.vn) Đồng chí Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp…
Quốc hội bắt đầu tiến hành công tác nhân sự từ cuối giờ sáng 20/5 Quốc hội xem xét, thảo luận kỹ lưỡng việc quyết định công tác nhân sự Chiều 25/6, Quốc hội tiếp tục họp về công tác nhân sự, cải cách tiền lương

Trước đó, ngày 14/6/2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chỉ thị số 35-CT/TW tiếp tục kế thừa và có bổ sung một số nội dung so với Chỉ thị trước đây.

Nhằm cụ thể hóa Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 9/7 tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định: Chỉ thị số 35-CT/TW là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng
Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng; nâng cao chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; dự báo được tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng, trọng tâm phát triển; công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, làm đến đâu chắc đến đó; có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài…

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Cũng theo Chỉ thị số 35-CT/TW, đại hội đảng bộ các cấp thực hiện 4 nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025 - 2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Chỉ thị cũng nêu rõ, những nơi thực sự có khó khăn về công tác chuẩn bị nhân sự, được cấp ủy có thẩm quyền đồng ý thì đại hội với 3 nội dung, chưa tiến hành bầu cấp ủy khóa mới.

Bên cạnh đó, đồng chí Lê Minh Hưng cũng nhấn mạnh, một số điểm mới liên quan đến thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; quy định về những đồng chí được giới thiệu tái cử cấp ủy; về cơ cấu cấp ủy; số lượng ủy viên ban thường vụ, phó bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2025 - 2030; số lượng ủy viên ban thường vụ cấp cơ sở.

Thanh Bình

Theo: Báo Công Thương