Trên 1,28 triệu cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW

(Banker.vn) Ngày 09/7/2024, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Ngày 09/7/2024, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội) tới 15.644 điểm cầu trên toàn quốc, với trên 1,28 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.

 

Đồng chí Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tới dự Hội nghị, có đồng chí Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; đồng chí Trương Tấn Sang - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy; lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền các cấp. 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã quán triệt các nội dung những điểm mới, cốt lõi và những điểm cần chú ý để triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả Quy định số 144-QĐ/TW.

Theo đó, Quy định số 144-QĐ/TW là bước cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, để Đảng ta “là đạo đức, văn minh”.

Quy định số 144-QĐ/TW nêu rõ, cụ thể các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên cần thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Điều quan trọng, cốt lõi trong việc triển khai Quy định số 144-QĐ/TW là làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thật sự thấm nhuần sâu sắc Quy định số 144-QĐ/TW; làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật ở người cán bộ, đảng viên; trở thành vũ khí sắc bén, vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thúc đẩy xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa xã hội, làm cho văn hóa, con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển và bảo vệ đất nước.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt nội dung chủ yếu của Chỉ thị số 35-CT/TW.

Theo đó, Chỉ thị số 35-CT/TW là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Bộ Chính trị đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng; nâng cao chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; dự báo được tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng, trọng tâm phát triển; công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, “làm đến đâu chắc đến đó”; cần có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài...

Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu triển khai thực hiện những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW nghiêm túc, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, hệ thống chính trị, tăng sự đồng thuận trong xã hội và Nhân dân.

 

Cán bộ, đảng viên thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
dự Hội nghị tại điểm cầu trụ sở 49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 
Để việc triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW được nghiêm túc, hiệu quả, đồng bộ, xuyên suốt, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động trong toàn Đảng và hệ thống chính trị, tăng sự đồng thuận trong xã hội và Nhân dân, đồng chí Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số vấn đề cơ bản sau:

Thứ nhất, đối với Quy định số 144-QĐ/TW, từng chi bộ, chi ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy và người đứng đầu các cấp chính quyền trong hệ thống chính trị cần phải đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương trong thực hiện. Đồng thời, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Đặc biệt, đề cao vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng.

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, tự soi, tự sửa theo chuẩn mực đạo đức; yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; bản lĩnh, đổi mới sáng tạo, hội nhập; cần, kiệm, liêm, chính, chí, công, vô tư; đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng, rèn luyện, học tập suốt đời.

Các cơ quan thông tấn, báo chí, tuyên truyền cần nắm chắc, tuân thủ nghiêm tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ được giao; tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để Nhân dân nhận thức rõ hơn quyết tâm chính trị của Đảng trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tích cực tham gia giám sát việc cán bộ, đảng viên thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng, bảo vệ cái đúng, cái tốt, đấu tranh, phê phán, loại bỏ các quan điểm, hành vi trái đạo đức cách mạng, đạo đức cộng sản. 

Thứ hai, đối với Chỉ thị số 35-CT/TW, đồng chí Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng đang đến gần, căn cứ vào Chỉ thị của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của Trung ương, đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, các cấp, tổ chức cần lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa trong xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức Đại hội của Đảng bộ cấp mình, bảo đảm để cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ, hiểu đúng, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị một cách đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Lãnh đạo chuẩn bị tốt các dự thảo văn kiện trình Đại hội, đồng thời tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của cấp mình và cấp trên, nâng cao chất lượng xây dựng báo cáo chính trị của Đảng bộ.

Công tác nhân sự và bầu cấp ủy cần nghiên cứu thật kỹ lưỡng Chỉ thị số 35-CT/TW và các phụ lục, thực hiện hết sức chặt chẽ, trong đó cần lưu ý công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định.

Đồng chí Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương ban hành hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp. Các cơ quan Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW.  

Với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của cấp ủy, tổ chức đảng và mọi cán bộ, đảng viên, sự đoàn kết, đồng lòng của Nhân dân, đồng chí Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tin tưởng, Quy định số 144-QĐ/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW sẽ được thực hiện nghiêm túc và thắng lợi, góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII đề ra, chuẩn bị thật tốt các nội dung công việc cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đặc biệt là hai nội dung then chốt, cốt lõi là văn kiện và nhân sự.

Tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối với điểm cầu Trung ương để quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35- CT/TW tới toàn thể cán bộ, đảng viên tại các điểm cầu: (i) Điểm cầu Phòng họp số 1, trụ sở 49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội (điểm cầu chính); (ii) Điểm cầu Hội trường trụ sở 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội; (iii) Điểm cầu Hội trường trụ sở 504 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội; (iv) Điểm cầu Hội trường 64 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội; (v) Điểm cầu Hội trường Học viện Ngân hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội; (vi) Điểm cầu Hội trường Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, tòa nhà N04 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội; (vii) Điểm cầu Hội trường Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam, 83B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 
Minh Châu


 

 

Theo: Tạp chí Ngân hàng