Thành lập Ban Chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2021 - 2025

(Banker.vn) Trên cơ sở tham mưu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngày 10/3/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 213/QĐ-Ttg thành lập Ban Chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Các Phó Trưởng Ban gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái (Phó Trưởng Ban thường trực); Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng. Các thành viên là Lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành.
Trên cơ sở tham mưu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngày 10/3/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 213/QĐ-Ttg thành lập Ban Chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Các Phó Trưởng Ban gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái (Phó Trưởng Ban thường trực); Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng. Các thành viên là Lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành.
 
 
Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Ảnh: ĐK)
 
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai các giải pháp cơ cấu lại các tổ chức tín dụng (TCTD) gắn liền với xử lý nợ xấu theo các mục tiêu, định hướng nêu tại Quyết định 689/QĐ-TTg ngày 8/6/2022 phê duyệt Đề án Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn liền với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) (Quyết định 689); Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp xử lý những vấn đề quan trọng, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định 689 và các vấn đề vượt thẩm quyền Bộ, ngành; Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương xử lý các vấn đề trong phạm vi Quyết định 689 thuộc chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành và địa phương; Giúp Thủ tướng Chính phủ điều hòa, phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương, đồng thời tăng cường trách nhiệm, hiệu quả tham gia, phối hợp của các bộ, ngành và địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định 689; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu.

Tại các giai đoạn trước, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Quyết định số 454/QĐ-TTg ngày 13/3/2013 thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành triển khai Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 851/QĐ-TTg ngày 14/6/2017 thành lập Ban Chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2016 – 2020.

SN
Theo sbv.gov.vn


Theo: Tạp chí Ngân hàng