Techcombank tăng vốn điều lệ lên hơn 35.049 tỷ đồng

(Banker.vn) Ngày 9/3/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 282/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

Theo đó, Thống đốc chấp thuận sửa đổi Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 38/GP-NHNN ngày 6/3/2018 do Thống đốc NHNN cấp Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam như sau: Vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam là 35.049.062.300.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm nghìn không trăm bốn mươi chín tỷ không trăm sáu mươi hai triệu ba trăm nghìn đồng).

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và các quy định pháp luật có liên quan đối với nội dung sửa đổi nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 38/GP-NHNN ngày 06/3/2018 do Thống đốc NHNN cấp Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam. Quyết định số 534/QĐ-NHNN ngày 30/3/2020 của NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam hết hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định này.

PV

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)