Tập huấn tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(Banker.vn) Ngày 30/10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị tập huấn “Phóng viên báo chí tuyên truyền nội dung dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” cho hơn 100 phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trung ương và TP Hà Nội.

Tại hội nghị, hai chuyên đề được trình bày đó là “Thông tin về các nội dung cốt lõi của dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và “Định hướng tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Tại chuyên đề thứ nhất, PGS.TS Phạm Văn Linh – Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đã giới thiệu cho các phóng viên về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới. Đồng chí cũng đánh giá chung về 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Đồng chí đã chia sẻ cụ thể về tầm nhìn và định hướng phát triển, một số dự báo về tình hình thế giới và đất nước trong những năm sắp tới; các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu phát triển của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, đồng chí đã giới thiệu cho các phóng viên các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII tới đây... Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh, các phóng viên, nhà báo khi đưa tin, tuyên truyền về Đại hội XIII cần hết sức cụ thể, đưa toàn văn nội dung các văn kiện, nghị quyết vào nội dung tin bài, tuyệt đối không rút ngắn nội dung, có thể gây hiểu nhầm cho nhân dân, từ đó bị các thế lực phản động xuyên tạc nội dung.

Các phóng viên, biên tập viên tham dự hội nghị

Ở chuyên đề thứ hai, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 132-HD/BTGTW, ngày 10/4/2020 hướng dẫn báo chí tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng với các nội dung rất cụ thể.

Tại Hội nghị tập huấn hôm nay, đồng chí nhấn mạnh, làm rõ thêm các nội dung để các cơ quan báo chí, nhất là các phóng viên, biên tập viên trực tiếp tham gia công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nắm vững, nắm chắc nội dung, phương hướng, cách thức thông tin, tuyên truyền trong giai đoạn từ sau đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Trung ương đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, và sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Về mục đích thông tin, tuyên truyền, đồng chí nhấn mạnh các cơ quan báo chí cần tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; những quan điểm chủ trương, định hướng lớn trong văn kiện đại hội đảng bộ của cấp và Đại hội XIII của Đảng, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Từ đó, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Từ đó, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ; tăng cường công tác thông tin đối ngoại trên báo chí; làm cho nhân dân các nước trên thế giới và cộng đồng quốc tế hiểu được các chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam nêu trong văn kiện Đại hội XIII, nhất là đường lối đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế, từ đó tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ tích cực của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam.

Các cơ quan báo chí cần chủ động xây dựng các tuyến, tin bài phê phán, phản bác các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, chính trị lợi dụng việc góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng để phát tán các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội đối với đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Về yêu cầu trong thông tin, tuyên truyền, đồng chí cho biết công tác tuyên truyền cần bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng, đặc biệt đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm; chủ động cập nhật, bám sát tiến độ, quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Ngoài ra, việc tuyên truyền cần bảo đảm tính thường xuyên, liên tục, đề cao tính thuyết, phục, chất lượng, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng và trong xã hội.

Báo chí cần định hướng, góp phần tổ chức tốt, động viên, tập hợp được trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước, cũng như những quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội XII của Đảng, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; góp phần tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày chuyên đề

Nội dung tuyên truyền chia thành 03 đợt, căn cứ theo thời gian tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Đợt 1: Từ nay đến thời điểm hoàn thành đại hội đại biểu đảng bộ các tỉnh, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Trung ương; Đợt 2: Từ sau đại hội đại biểu đảng bộ các tỉnh, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Trung ương đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đợt 3: Sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cho rằng công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí trong đợt 1 đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả rất tích cực, đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền trong đợt 2 và đợt 3 như sau:

Đợt 2: Từ sau đại hội đại biểu đảng bộ các tỉnh, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Trung ương đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ở giai đoạn trước khai mạc Đại hội XIII của Đảng: Các cơ quan báo chí công bố dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn, điểm mới, vấn đề mới, nhất là phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong nhiệm kỳ Đi hội XII của Đảng. Từ đó, tập trung phân tích, phản ánh ý kiến đóng góp của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Báo chí cần tuyên truyền những thành tựu nổi bật của đất nước cao 35 năm thực hiện đường lối đổi mới; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp vượt lên khó khăn, thách thức về kinh tế và những biến đổi nhanh chóng, phức tạp về chính trị ở khu vực và thế giới trong những năm tiếp theo. Phản ánh công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Biểu dương, tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước các cấp và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, những tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

Báo chí thông tin, khẳng định sự quan tâm, tình cảm của các tầng lớp nhân dân ở trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Đại hội XIII của Đảng; mong muốn, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng nhân dân đối với Đại hội XIII của Đảng.

Trong thời gian diễn ra Đại hội XII của Đảng, báo chí tập trung cao độ, tuyên truyền các nội dung: Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội; chủ đề, phương châm của Đại hội; trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội; các hoạt động của Đại hội; các văn kiện trình Đại hội; các tham luận, quyết định của Đại hội; Quy chế bầu cử trong Đảng; kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, không khí dân chủ trong Đại hội và sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội, sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với Đại hội.

Đợt 3: Sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Các cơ quan báo chí tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công Đại hội diễn ra tại Thủ đô Hà Nội và các địa phương trên cả nước, đăng, phát thông báo về kết quả Đại hội; công tác tổ chức quán triệt, học tập, các phong trào thi đua yêu nước, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; phản ánh dư luận tích cực của quốc tế về kết quả Đại hội.

Báo chí cần chủ động đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và thành công của Đại hội XIII; tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng.

Về tổ chức thực hiện, đồng chí nhấn mạnh các cơ quan báo chí căn cứ tôn chỉ mục đích và định hướng của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, triển khai các tuyến tin, bài tuyên truyền một cách bài bản, khoa học, trách nhiệm. Tính đến thời điểm này, hầu hết các đại hội đại biểu đảng bộ các tỉnh, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Trung ương đã cơ bản hoàn thành. Từ nay đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đề nghị tất cả các cơ quan báo chí tập trung mở đợt tuyên truyền cao điểm, sâu, đậm, trong đó chú trọng vào việc tuyên truyền thành công của Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố, đảng ủy trực thuộc trung ương; lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng với nội dung và hình thức mới mẻ sinh động, thiết thực, hiệu quả. Các cơ quan báo chí dành tối đa dung lượng, thời lượng tuyên truyền, công bố các dự thảo văn kiện Đại hội và ý kiến đóng góp của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân; các tin, bài phỏng vấn, phân tích sâu về tinh thần đổi mới của Đại hội, những chủ trương, định hướng lớn được nêu tại các dự thảo văn kiện Đại hội XIII; về hoạt động và kết quả Đại hội XIII của Đảng.

Các cơ quan báo chí chủ lực như: Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Bảo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo điện tử Chính phủ; các báo: Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Đại biểu nhân dân, Đại đoàn kết...; các bảo đảng bộ địa phương, đài phát thanh - truyền hình địa phương... là những đơn vị đi đầu trong việc định hướng dư luận xã hội; công bố nhanh, chính xác các dự thảo trình Đại hội XIII của Đảng, các hướng dẫn của Trung ương và việc lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội; đăng tải điện, thư chúc mừng của các đảng, cấe nước, các tổ chức quốc tế về thành công của Đại hội XIII của Đảng. Các cơ quan báo chí có phiên bản, chương trình tiếng Anh và một số tiếng nước ngoài cần chú trọng dành diện tích, thời lượng phù hợp để tuyên truyền sự kiện ra cộng đồng, bạn bè quốc tế.

Về việc tham gia Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng, các cơ quan báo chí đăng ký, tham gia theo sự sắp xếp, phân công của cơ quan chức năng.

Sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các cơ quan báo chí tiếp tục nhịp tuyên truyền nhằm tạo không khí thuận lợi, phấn khởi, tin tưởng vào thành công của Đại hội XIII của Đảng, tổ chức cho tuyến tin, bài tuyên truyền, làm rõ những khái niệm, nội dung mới, cơ bản, quan trọng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chú trọng các chương trình phân tích, đề xuất các chủ trương, giải pháp để đưa nghị quyết đi nhanh vào cuộc sống.

Kết luận buổi tập huấn, đồng chí Lê Mạnh Hùng cho biết công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của mỗi cơ quan báo chí. Công tác thông tin, tuyên truyền cần bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội XIII của Đảng và đề nghị các cơ quan báo chí nghiêm túc quán triệt các nội dung của Hội nghị tập huấn, thực hiện bảo đảm hiệu quả, chất lượng, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Từ Hải

Theo Tạp chí Người làm báo (Link gốc)

Theo: