Sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng

(Banker.vn) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 2044/QĐ-NHNN về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng quy định tại Thông tư số 13/2020/TT-NHNN ngày 13/11/2020 thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.

Cụ thể, NHNN công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung do Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng là đơn vị thực hiện: “Thủ tục chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tín dụng”;

Công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung do Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố là đơn vị thực hiện, bao gồm: “Thủ tục chấp thuận dự kiến nhân sự bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Giám đốc) của chi nhánh ngân hàng nước ngoài”, “Thủ tục thông báo danh sách những người được bầu, bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/12/2020 và bãi bỏ Quyết định số 1746/QĐ-NHNN ngày 23/8/2019 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của NNHNN Việt Nam.

PV

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)

Theo: