So luong ho gia djinh bi giam thu nhap dja thu hep lai