Số dư Quỹ BOG quý IV/2020 đạt hơn 9.234 tỷ đồng

(Banker.vn) Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) quý IV/2020.

Theo đó, số dư Quỹ BOG đến hết quý IV/2020 (đến hết ngày 31/12/2020) đạt 9.234,614 tỷ đồng, cao hơn số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2019 là hơn 6.000 tỷ đồng, cụ thể:

Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2019: 2.779,815 tỷ đồng;

Số dư Quỹ BOG đến hết quý I/2020 (đến hết ngày 31/3/2020): 4.958,420 tỷ đồng;

Số dư Quỹ BOG đến hết quý II/2020 (đến hết ngày 30/6/2020): 9.981,693 tỷ đồng;

Số dư Quỹ BOG đến hết quý III/2020 (đến hết ngày 30/9/2020): 10.049,261 tỷ đồng;

Tổng số trích Quỹ BOG trong quý IV/2020 (từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 31/12/2020): 793,928 tỷ đồng;

Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý IV/2020 (từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 31/12/2020): 1.614,266 tỷ đồng;

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong quý IV/2020: 5,691 tỷ đồng;

Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong quý IV/2020: 0 đồng.

T.H

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)