SCB được chấp thuận tăng vốn điều lệ

(Banker.vn) Ngày 3/2/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 783/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Theo đó, NHNN chấp thuận việc SCB tăng vốn điều lệ tối đa thêm 5.000 tỷ đồng (năm nghìn tỷ đồng) từ mức vốn điều lệ 15.231.688.100.000 đồng (mười lăm nghìn hai trăm ba mươi mốt tỷ sáu trăm tám mươi tám triệu một trăm nghìn đồng) dưới hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của SCB thông qua tại Nghị quyết số 623/NQ-ĐHĐCĐ ngày 7/12/2020 nhằm tăng cường năng lực tài chính theo Đề án cơ cấu lại gắn xử lý nợ xấu giai đoạn2019-2020, tầm nhìn đến năm 2030 của SCB.

SCB có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật; trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, SCB thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký.

PV

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)

Theo: