Quý I/2021, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu là 5.340 tỷ đồng

(BANKER.VN) Theo số liệu Bộ Tài chính công bố, tính đến hết quý I/2021, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) là 5.340 tỷ đồng.

Quý I/2021, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu là 5.340 tỷ đồng

Số liệu từ Bộ Tài chính cũng cho biết số dư Quỹ BOG tại thời điểm ngày 31/12/2020 là 9.234 tỷ đồng. Tổng số trích Quỹ BOG trong quý I/2021 là 62 tỷ đồng, tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý I/2021 là 3.936 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG trong quý I/2021 là 5,049 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, việc công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG xăng dầu hàng quý là nhằm thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Bùi Trang

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ