Ngành Ngân hàng thực hiện phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

(Banker.vn) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 2257/QĐ-NHNN về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của NHNN.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nội dung đã được quy định trong Nghị định số 81/2019/NĐ-CP, làm cơ sở cho các đơn vị, Vụ, Cục thuộc NHNN, NHNN Chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đơn vị có liên quan quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP kịp thời, hiệu quả.

Kế hoạch bao gồm các nội dung, nhiệm vụ cụ thể sau:

Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định số 81/2019/NĐ-CP; các thông tin, văn bản có liên quan đến phổ biến, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và hoạt động phòng, chống phổ biến, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;

Rà soát, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt để đảm bảo phù hợp, thống nhất với Nghị định số 81/2019/NĐ-CP;

Xác định trách nhiệm xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định số số 81/2019/NĐ-CP.

Các đơn vị, Vụ, Cục thuộc NHNN, NHNN Chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung cụ thể được phân công tại Kế hoạch này.

Thống đốc cũng giao Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đầu mối phối hợp với Vụ Pháp chế có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị, Vụ, Cục có liên quan thuộc NHNN, NHNN Chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

PV

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)

Theo: