Ngành bảo hiểm xã hội triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

(Banker.vn) Ngành bảo hiểm xã hội triển khai kế hoạch cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2024 nhằm góp phần giữ ổn định sản xuất, kinh doanh.
Đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong các cấp công đoàn Doanh nghiệp kỳ vọng lớn vào Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu 2024

Theo đó, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 1723/KH-BHXH ngày 07/6/2024 về triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2024.

Việc triển khai kế hoạch Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 2024 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nhấn mạnh là nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng xã hội trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thực hiện các giải pháp để giữ vững ổn định sản xuất, kinh doanh trong nước bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội.

Ngành bảo hiểm xã hội triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Ngành bảo hiểm xã hội vận động người lao động tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại tại địa phương nhằm giới thiệu và quảng bá sản phẩm của các doanh nghiệp. Ảnh: ST

Theo kế hoạch, các hoạt động được tổ chức tại địa phương, cơ quan, đơn vị tạo sự thống nhất, đồng bộ về triển khai nội dung Cuộc vận động theo Thông báo 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tại kế hoạch, ngành bảo hiểm xã hội tập trung tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến Cuộc vận động, đặc biệt Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tích cực vận động công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành nêu cao tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, nhận thức đúng về khả năng sản xuất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam để tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của địa phương có liên quan thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do cấp ủy, chính quyền địa phương phát động.

Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại tại địa phương nhằm giới thiệu và quảng bá sản phẩm của các doanh nghiệp, sản phẩm sản xuất trong nước như: tham gia Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao, Hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại nông nghiệp…; tham gia Hội thảo, tọa đàm, tư vấn hàng hóa do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất; tham gia các hoạt động đưa hàng hóa của Việt Nam về bán ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa; điểm bán hàng Việt…

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giám sát, trong đó tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong triển khai thực hiện Cuộc vận động nhất là chính sách mua sắm công, mua sắm các sản phẩm hàng hóa thương hiệu Việt theo quy định của cơ quan khi sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước bảo đảm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Cuộc vận động.

Thường xuyên đánh giá kết quả, xác định những hạn chế, tồn tại để có giải pháp khắc phục, đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo kết quả triển khai Cuộc vận động.

Tại kế hoạch, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc và bảo hiểm xã hội các địa phương. Theo đó, giao Văn phòng làm đầu mối tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch này. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trước ngày 15/11/2024 để tổng hợp, báo cáo gửi Ban Thư ký cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Bảo Thoa

Theo: Báo Công Thương