Ngân hàng Nhà nước ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021

(Banker.vn) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định số 71/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 (Kế hoạch) của NHNN.

Theo Kế hoạch được ban hành, hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 của NHNN đã đề ra các công việc cụ thể tập trung vào các nội dung công việc sau:

Hoàn thiện thể chế cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; Tham gia ý kiến đối với quy định thủ tục hành chính trong lập đề nghị và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; Thẩm định quy định về thủ tục hành chính trong các dự thảo Thông tư của NHNN; Công bố, công khai thủ tục hành chính; Rà soát quy định, thủ tục hành chính; Triển khai Nghị quyết 59/NQ-CP ngày 04/7/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN; Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP; Hoạt động truyền thông; Nâng cao chất lượng cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Công tác kiểm tra, theo dõi triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Xử lý phản ánh, kiến nghị quy định hành chính…

Thống đốc NHNN giao Thủ trưởng các đơn vị thuộc NHNN tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo Quy chế Công tác kiểm soát thủ tục hành chính của NHNN hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Văn phòng NHNN có trách nhiệm đầu mối chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ tổng hợp, báo cáo Thống đốc NHNN kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp cần thiết để bảo đảm tổ chức thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả, đúng tiến độ.

PV

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)

Theo: