Lấy ý kiến dự thảo Thông tư về tái cấp vốn đối với các ngân hàng cho VNA vay

(Banker.vn) Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư về tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng sau khi các tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA) - CTCP vay, trong đó có nội dung tái cấp vốn đối với các ngân hàng cho VNA vay với lãi suất 0%.

Được biết, trong năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 24/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho VNA do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, Nghị quyết số 194/NQ-CP về triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho VNA. Trong đó, giao Ngân hàng Nhà nước thực hiện tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng cho VNA vay, chỉ đạo tổ chức thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, xác định tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của VNA.

Ngân hàng Nhà nước đã soạn thảo Dự thảo Thông tư và đang lấy ý kiến các đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Theo đó, Dự thảo Thông tư quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho VNA vay và về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của VNA do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Cụ thể, tổng số tiền tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng tối đa là 4.000 tỷ đồng, lãi suất tái cấp vốn là 0%/năm, áp dụng đối với thời hạn tái cấp vốn và thời hạn gia hạn tái cấp vốn, lãi suất tái cấp vốn đối với nợ gốc quá hạn bằng 150% lãi suất tái cấp vốn do Ngân hàng Nhà nước công bố trong từng thời kỳ tại thời điểm khoản tái cấp vốn chuyển quá hạn, không tính lãi đối với nợ lãi quá hạn.

Thời hạn tái cấp vốn theo đề nghị của tổ chức tín dụng, tối đa bằng thời hạn của khoản cho vay của tổ chức tín dụng và không vượt quá 364 ngày. Khoản tái cấp vốn được gia hạn tự động 2 lần tại thời điểm đến hạn đối với dư nợ gốc tái cấp vốn còn lại. Tổng thời gian tái cấp vốn và các lần gia hạn tái cấp vốn không vượt quá 1.092 ngày.

Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn không có tài sản bảo đảm đối với các tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước giải ngân tái cấp vốn theo đề nghị của tổ chức tín dụng trong phạm vi số tiền tái cấp vốn tối đa quy định tại Thông tư này (4.000 tỷ đồng) và đảm bảo số dư gốc khoản tái cấp vốn sau khi giải ngân không vượt quá dư nợ gốc khoản cho vay của tổ chức tín dụng tại thời điểm đề nghị giải ngân tái cấp vốn. Ngân hàng Nhà nước dừng giải ngân tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng khi giải ngân hết số tiền 4.000 tỷ đồng nhưng không muộn hơn ngày 31/12/2021.

Tổ chức tín dụng phải trả hết nợ gốc tái cấp vốn khi khoản vay đến hạn. Đến cuối ngày, trường hợp dư nợ gốc khoản vay tái cấp vốn đã giải ngân lớn hơn số dư khoản cho VNA vay thì trong thời hạn 3 ngày, tổ chức tín dụng phải chủ động trả nợ khoản vay theo thứ tự Khế ước nhận nợ, đảm bảo dư nợ gốc tái cấp vốn bằng số dư khoản vay của VNA. Tổ chức tín dụng được trả nợ vay tái cấp vốn trước hạn hoặc hoàn trả số tiền lớn hơn số tiền phải trả nợ.

Tổ chức tín đụng được cơ cấu lại thời gian trả nợ tối đa không quá 3 năm kể từ ngày được tái cấp vốn. Trong thời gian cơ cấu lại, tổ chức tín dụng được giữ nguyên nhóm nợ ban đầu và thực hiện trích lập dự phòng rủi ro theo quy định tại Dự thảo Thông tư. Nếu không cơ cấu lại thời hạn trả nợ, tổ chức tín dụng thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo quy định hiện hành.

Tổ chức tín dụng xác định số tiền trích lập dự phòng rủi ro cụ thể theo quy định và phân bổ số tiền này theo năng lực tài chính trong thời hạn tối đa 3 năm.

Sau thời hạn cơ cấu lại thời hạn trả nợ, tổ chức tín dụng căn cứ quy định của Ngân hàng Nhà nước để phân loại, trích lập dự phòng rủi ro đối với toàn bộ dư nợ, cam kết ngoại bảng của VNA. Các nội dung khác liên quan không được quy định tại Dự thảo Thông tư, các tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định hiện hành.

Bùi Trang

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)