Kinh doanh dưới giá vốn, Thép Nam Kim (NKG) tiếp đà báo lỗ

(Banker.vn) Quý IV vừa qua là quý lỗ thứ hai liên tiếp của Thép Nam Kim. Trước đó, trong quý III/2022, Công ty đã ghi nhận lỗ 418,69 tỷ đồng.

Mới đây, Công ty CP Thép Nam Kim (mã NKG - sàn HOSE) đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2022. Trong quý, Thép Nam Kim ghi nhận doanh thu đạt 4.299,82 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 356,35 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 452,35 tỷ đồng, giảm 808,7 tỷ đồng.

Kinh doanh dưới giá vốn, Thép Nam Kim (NKG) tiếp đà báo lỗ

Trong kỳ, điểm đáng lưu ý, Công ty kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp âm. Cụ thể, lợi nhuận gộp ghi nhận âm 149,07 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 1.057,79 tỷ đồng, tức giảm 1.206,86 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh thu tài chính giảm 55,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 58,72 tỷ đồng về 47,02 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 23,4%, tương ứng giảm 30,86 tỷ đồng về 100,75 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 63,3%, tương ứng giảm 339,45 tỷ đồng về 197,17 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, mặc dù Công ty đã tiết giảm chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp nhưng do kinh doanh dưới giá vốn, quý IV vẫn lỗ 356,35 tỷ đồng, xoá toàn bộ lợi nhuận kiếm được trong 9 tháng đầu năm 2022.

Được biết, đây là quý lỗ thứ hai liên tiếp của Thép Nam Kim. Trước đó, trong quý III/2022, Công ty đã ghi nhận lỗ 418,69 tỷ đồng.

Thêm nữa, quý lỗ gần nhất của Thép Nam Kim là quý I/2019 với giá trị lỗ 102,1 tỷ đồng. Như vậy, sau 13 quý có lãi liên tiếp, Công ty đã quay trở lại báo cáo lỗ 2 quý liên tiếp trong năm 2022.

Luỹ kế trong năm 2022, Thép Nam Kim ghi nhận doanh thu đạt 23.071,25 tỷ đồng, giảm 18,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 66,71 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 2.225,3 tỷ đồng, giảm 2.292,01 tỷ đồng.

Kinh doanh dưới giá vốn, Thép Nam Kim (NKG) tiếp đà báo lỗ
Nguồn: NKG

Xét về cơ cấu doanh thu tiêu thụ trong năm 2022. Trong đó, doanh thu thị trường nội địa vẫn tăng 5,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 519,78 tỷ đồng lên 9.524,98 tỷ đồng; doanh thu xuất khẩu giảm 29,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 5.597,67 tỷ đồng về 13.603,3 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Thép Nam Kim đặt kế hoạch tổng doanh thu 28.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ đồng. Như vậy, với việc ghi nhận lỗ 66,71 tỷ đồng trong năm 2022, Thép Nam Kim đã không hoàn thành kế hoạch lãi 1.600 tỷ đồng mà Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban điều hành.

Xét về dòng tiền, trong năm 2022, Thép Nam Kim ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm thêm 827,3 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 308,3 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 33,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.048,2 tỷ đồng, chủ yếu là tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Được biết, trước đó năm 2021, Thép Nam Kim cũng ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 308,27 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã trải qua hai năm dòng tiền kinh doanh âm liên tục.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Thép Nam Kim giảm 12,2% so với đầu năm về 13.521,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 7.061,3 tỷ đồng, chiếm 52,2% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 2.588,3 tỷ đồng, chiếm 19,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.516,7 tỷ đồng, chiếm 11,2% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 1.257 tỷ đồng, chiếm 9,3% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Kinh doanh dưới giá vốn, Thép Nam Kim (NKG) tiếp đà báo lỗ
Cơ cấu tồn kho của Thép Nam Kim tới 31/12/2022 (Nguồn: NKG)

Trong cơ cấu tồn kho, Công ty thuyết minh chủ yếu 3.464,1 tỷ đồng thành phẩm; 2.434,2 tỷ đồng nguyên liệu, vật liệu; 1.105,4 tỷ đồng hàng đang đi trên đường…

Ngoài ra, tính tới cuối năm 2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 33,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.294,7 tỷ đồng lên 5.114,4 tỷ đồng và chiếm 37,8% tổng nguồn vốn (đầu năm chỉ chiếm 24,8% tổng nguồn vốn).

Trên thị trường chứng khoán, dóng cửa phiên giao dịch ngày 19/1, cổ phiếu NKG tăng 50 đồng lên 15.500 đồng/cổ phiếu, khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất đạt hơn 9,8 triệu đơn vị.

Kinh doanh dưới giá vốn, Thép Nam Kim (NKG) tiếp đà báo lỗ
Diễn biến giá cổ phiếu NKG trong khoảng thời gian gần đây (Nguồn: TradingView)

Thanh Tùng

Theo: Kinh Tế Chứng Khoán