Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

(Banker.vn) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 2162/QĐ-NHNN về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của NHNN.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch này là triển khai có hiệu quả các quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, nâng cao ý thức chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của mọi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong ngành Ngân hàng.

Kế hoạch đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của NHNN. Trong đó đáng chú ý là các nhiệm vụ sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 6/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức, cán bộ, tăng cường hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật;

Đặc biệt, trong năm 2021, các đơn vị thuộc NHNN Việt Nam, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố triển khai phổ biến các văn bản Luật, Pháp lệnh được Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua cuối năm 2020 và trong năm 2021; phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về ngân hàng; đẩy mạnh phổ biến các nội dung cơ bản của công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Ngân hàng…

Kế hoạch này cũng quy định các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức “ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021 đối với các đơn vị thuộc NHNN và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố.

PV

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)

Theo: