Kế hoạch năm 2024 của ngành Ngân hàng triển khai Đề án 06

(Banker.vn) Ngày 01/02/2024, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 182/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch năm 2024 của ngành Ngân hàng triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).
 

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
 
Ngày 01/02/2024, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 182/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch năm 2024 của ngành Ngân hàng triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Theo đó, Kế hoạch năm 2024 của ngành Ngân hàng bao gồm các nội dung sau:

Thứ nhất, xây dựng, hoàn thiện thể chế: Tiếp tục xây dựng, ban hành các văn bản liên quan đến phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và giấy tờ công dân đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 04/7/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN. Xây dựng các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định thanh toán không dùng tiền mặt. Nghiên cứu, xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Thông tư số 35/2016/TT-NHNN ngày 29/12/2016 của Thống đốc NHNN quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet. Xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 của Chính phủ phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Thứ hai, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử phục vụ dịch vụ công và các nghiệp vụ của NHNN: Tích hợp với các dịch công của NHNN. Kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong việc quản lý nhà nước về phòng chống rửa tiền. Kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư liên quan đến nghiệp vụ thông tin tín dụng…

Thứ ba, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội: Ứng dụng xác thực người dân qua thẻ căn cước công dân gắn chíp và tài khoản định danh điện tử khi cung cấp dịch vụ ngân hàng. Kết nối, khai thác dữ liệu dân cư phục vụ các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng.

Thứ tư, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt để thực hiện chi trả cho đối tượng hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước: Tiếp tục phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố để triển khai hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực xã hội nêu tại Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (đơn vị chủ trì), Bộ Công an nghiên cứu cấp “tài khoản an sinh xã hội” gắn với số định danh cá nhân, cung cấp trên ứng dụng VNeID.

Thứ năm, tiếp tục truyền thông về công tác triển khai và kết quả thực hiện Đề án 06 với các hình thức và kênh truyền thông phù hợp, có tính lan tỏa cao.

Thứ sáu, thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai Kế hoạch số 01/KHPH-BCA-NHNNVN ngày 24/4/2023 phối hợp giữa NHNN với Bộ Công an triển khai các nhiệm vụ tại Đề án 06. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết không thể để xảy ra tình trạng trì trệ, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện quy định bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, Giấy xác nhận cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính.

Thực hiện kiểm tra các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán triển khai tuân thủ Quyết định số 2345/QĐ-NHNN ngày 18/12/2023 của Thống đốc NHNN về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng; đồng thời thực hiện báo cáo định kỳ tình hình triển khai Đề án 06 của ngành Ngân hàng.

Phúc Lâm
 

Theo: Tạp chí Ngân hàng