Dự thảo thông tư mới, dự kiến các trường được tự chọn sách giáo khoa

(Banker.vn) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.
Thêm sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn: Các tỉnh có còn lựa chọn khách quan? Mạng xã hội lan truyền tin giả xuyên tạc về ngữ liệu trong sách giáo khoa

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư đến ngày 20/12. Khi ban hành, Thông tư này sẽ thay thế Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục phổ thông do Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông hoặc Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên, Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thành lập, giúp người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lựa chọn sách giáo khoa.

Mỗi cơ sở giáo dục phổ thông thành lập 1 hội đồng. Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học, mỗi cấp học thành lập 1 hội đồng.

Sách giáo khoa tại các cửa hàng thuộc hệ thống phát hành của NXBGDVN và các Công ty Sách – Thiết bị trường học địa phương
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư đến ngày 20/12

Hội đồng bao gồm: Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu; đại diện tổ chuyên môn; đại diện giáo viên, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông.

Người đã tham gia biên soạn sách giáo khoa hoặc tham gia chỉ đạo biên soạn, xuất bản, in, phát hành sách giáo khoa và người làm việc ở các nhà xuất bản, các tổ chức có sách giáo khoa không được tham gia hội đồng.

Hội đồng xây dựng kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục phổ thông; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng.

Về quy trình tổ chức lựa chọn sách giáo khoa, trước tiên là tổ chức lựa chọn sách giáo khoa tại cơ sở giáo dục.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc phạm vi quản lý theo quy định; báo cáo Sở Giáo dục & Đào tạo về kết quả thẩm định và danh mục lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc phạm vi quản lý.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc phạm vi quản lý theo quy định; rà soát báo cáo của các Phòng Giáo dục và Đào tạo về kết quả thẩm định và danh mục lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông; tổng hợp kết quả, lập danh mục lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông, trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt.

Căn cứ vào kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông do Sở Giáo dục và Đào tạo trình, ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh mục lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông tại địa phương.

Danh mục sách giáo khoa được phê duyệt thông báo đến các cơ sở giáo dục phổ thông tại địa phương trước ngày 30/4 hằng năm.

Nếu thông tư này được thông qua, việc thành lập hội đồng chọn sách quay lại tương tự như đầu năm 2020.

Ngọc Linh

Theo: Báo Công Thương