Chuyen doi so giai phap phat trien doanh nghiep trong cuoc cach mang cong nghiep lan thu tu