Chuyen doi ngan hang so trong boi canh cuoc cach mang cong nghiep lan thu tu va mot so khuyen nghi