Cần Thơ: Công bố kết luận thanh tra tại Sở Khoa học và Công nghệ

(Banker.vn) Thanh tra TP. Cần Thơ vừa công bố Kết luận thanh tra số 940/KL-TTr ngày 19/6/2024 về công tác phòng chống tham nhũng tại Sở Khoa học Công nghệ thành phố.
TP. Cần Thơ: Tạm hoãn xuất cảnh đối với 2 giám đốc doanh nghiệp Cần Thơ: Danh sách các tuyến đường được đề nghị nâng Hệ số điều chỉnh giá đất Cần Thơ: Xử lý 14 vụ vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng

Mới đây, Thanh tra TP. Cần Thơ công bố Kết luận thanh tra số 940/KL-TTr ngày 19/6/2024 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý thu, chi tài chính và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công tại Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ.

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ được UBND thành phố giao làm chủ đầu tư 2 dự án đầu tư xây dựng gồm Dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Sở Khoa học và Công nghệ; Dự án Bảo trì trụ sở và nâng câp thiết bị Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Cần Thơ: Sở Khoa học Công nghệ có nhiều sai sót trong công tác đấu thầu (Ảnh minh hoạ).
Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ có một số sai sót trong công tác đấu thầu (Ảnh minh hoạ).

Đồng thời, Sở Khoa học Công nghệ cũng tiếp nhận chuyên giao Dự án mua sắm trang thiết bị tại Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 làm chủ đầu tư để tiếp tục thực hiện hạng mục cung cấp, lắp đặt thiết bị kiểm Dioxin trong môi trường, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.

Qua kiểm tra, Thanh tra TP. Cần Thơ phát hiện Sở Khoa học và Công nghệ còn một số sai sót hạn chế trong công tác đấu thầu.

Cụ thể, trong công tác lập dự toán, các gói thầu mua sắm thiết bị của 3 dự án được Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ thuê tư vấn thẩm định giá để làm cơ sở phê duyệt dự toán giá gói thầu. Tuy nhiên, thẩm định viên sử dụng một phương pháp thẩm định giá là phương pháp so sánh để xác định giá tài sản nhưng không có tối thiểu 3 giao dịch của tài sản so sánh trên thị trường gần thời điểm thẩm định giá là vi phạm khoản 6 mục II Tiêu chuẩn thẩm định giá số 5 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05, 06 và 07 (gọi tắt là Thông tư số 28).

Trong công tác lựa chọn nhà thầu, đơn vị tư vấn không đồng thời là bên mời thầu thành lập tổ chuyên gia không đúng thẩm quyền theo điểm b khoản 1 Điều 75 Luật Đấu thầu năm 2013 (gói thầu xây lắp và gói thầu cung cấp thiết bị thuộc Dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ); năng lực chuyên môn của tổ chuyên gia không phù hợp với nội dung kinh tế, kỹ thuật của gói thầu và hồ sơ mời thầu chưa đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng trong đấu thầu (gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị kiểm Dioxin và gói thầu cung cấp thiết bị thuộc Dự án Bảo trì trụ sở và nâng cấp thiết bị Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng).

Về kết quả thực hiện hợp đồng của các nhà thầu, hạng mục xây lắp thuộc Dự án bảo trì trụ sở và nâng cấp thiết bị Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng có một số vị trí được thi công chưa đảm bảo như: Chống thấm, gạch lát, phòng cháy chữa cháy; hạng mục xây lắp thuộc Dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ.

Về ký kết hợp đồng và thanh toán gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị kiểm Dioxin, bộ phận tham mưu không cập nhật kịp thời Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là 8% để chủ đầu tư thương thảo giảm giá hợp đồng khi ký kết (giảm thuế GTGT từ 10% còn 8%) dẫn đến nhà thầu hưởng lợi từ chính sách thuế của nhà nước.

Từ những thiếu sót trên, Thanh tra TP. Cần Thơ đề nghị thu hồi số tiền 235.306.818 đồng nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra thành phố tại Kho bạc nhà nước Cần Thơ. Đồng thời, giảm trừ thanh toán chi phí giám sát lắp đặt thiết bị gói thầu cung cấp thiết bị thuộc Dự án Bảo trì trụ sở và nâng cấp thiết bị Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng cần Thơ đối với Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Môi trường Á Đông số tiền 7.876.963 đồng.

Bên cạnh những thiếu sót, hạn chế, Thanh tra TP. Cần Thơ cũng ghi nhận những kết quả đạt được của Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ trong công tác phòng chống tham nhũng.

Cụ thể, Sở Khoa học và Công nghệ đã quan tâm chỉ đạo xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch phòng, chống tham những; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham những; việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; việc chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn và thực hiện công tác tô chức việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130 và các văn bản pháp luật có liên quan, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, ngừa và phát hiện tham nhũng tại đơn vị.

Việc cân đối thu - chi tài chính của Sở Khoa học và Công nghệ kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tế; các nội dung chi thường xuyên, chi chương trình mục tiêu và các yêu câu chi đột xuất, cấp bách khác. cơ bản được đảm bảo, tạo điều kiện cho công chức, người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, sử dụng nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phù hợp quy định về định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố. Công tác thẩm định dự toán, phê duyệt, giao dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đúng chế độ quy định,..

Ngân Nga

Theo: Báo Công Thương