Bảo hiểm Xã hội Việt Nam triển khai thực hiện hai nhóm thủ tục hành chính liên thông

(Banker.vn) Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đang đôn đốc triển khai thực hiện hai nhóm thủ tục hành chính liên thông theo Đề án 06 của Chính phủ.
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Cung cấp 20 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Đột phá trong công tác triển khai chuyển đổi số Bảo hiểm Xã hội Việt Nam yêu cầu khẩn trương chi trả lương hưu theo mức hưởng mới từ 14/8

Ngày 7/9/2023, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có Công văn số 2781/BHXH-VP gửi bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc triển khai thực hiện 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông theo Đề án 06.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam triển khai thực hiện hai nhóm thủ tục hành chính liên thông

Theo đó, thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06), Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 706/QĐ-BHXH ngày 19/5/2023 ban hành quy trình liên thông điện tử giải quyết nhóm thủ tục hành chính “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng” và Quyết định số 976/QĐ-BHXH ngày 12/6/2023 ban hành quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên thông điện tử “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi”.

Ngày 22/6/2023, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nhằm triển khai thực hiện hai nhóm thủ tục hành chính liên thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Qua gần hai tháng triển khai, cơ bản bảo hiểm xã hội các tỉnh đã thực hiện giải quyết hai nhóm thủ tục hành chính liên thông theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Đặc biệt là Bảo hiểm Xã hội TP. Hà Nội và Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hà Nam trong thời gian thực hiện thí điểm đã có nhiều phản ánh kịp thời để hoàn thiện quy trình và hỗ trợ tích cực các địa phương trong tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, qua thống kê, theo dõi vẫn còn một số tồn tại như: Số lượng hồ sơ phát sinh tại một số địa phương còn thấp, đặc biệt có địa phương chưa phát sinh hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn một số địa phương còn ở mức cao.

Để tăng cường việc triển khai gau nhóm thủ tục hành chính liên thông: “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng” đạt hiệu quả cao nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đề nghị bảo hiểm xã hội các tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông tới người dân về lợi ích đạt được khi sử dụng dịch vụ công liên thông, cách thức sử dụng dịch vụ công liên thông và niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp các văn bản: Công văn số 2084/VPCP-KSTT ngày 30/3/2023 của Văn phòng Chính phủ, Quyết định số 706/QĐ-BHXH và Quyết định số 976/QĐ-BHXH của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đối với hai nhóm thủ tục hành chính liên thông.

Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, bảo hiểm xã hội cấp huyện tăng cường phối hợp với UBND cấp xã trong việc hướng dẫn người dân sử dụng 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông. Chủ động phối hợp, trao đổi thông tin về hồ sơ tiếp nhận với cán bộ tiếp nhận hồ sơ thuộc bộ phận một cửa cấp xã để hướng dẫn tra cứu thông tin về mã số bảo hiểm xã hội, mã quyền lợi thẻ bảo hiểm y tế…, lựa chọn đúng đối tượng được áp dụng và cung cấp đủ thông tin trong trường hợp người dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa cấp xã.

Tập trung thực hiện giải quyết hai nhóm thủ tục hành chính liên thông khi phát sinh hồ sơ trên hệ thống, đảm bảo đúng quy định, đúng thời hạn, đúng quyền lợi của người dân. Trường hợp hồ sơ không đúng đối tượng, không đúng quy định hoặc phải bổ sung, khi trả lại trên hệ thống cần nêu rõ lý do cụ thể và số điện thoại liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nêu rõ, trong quá trình triển khai thực hiện hai nhóm thủ tục hành chính liên thông, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, bảo hiểm xã hội tỉnh kịp thời phản ánh về Bảo hiểm Xã hội Việt Nam để có giải pháp xử lý.

Bảo Thoa

Theo: Báo Công Thương