Ban hành Thông tư 02 hướng dẫn giao dịch ngoại tệ

(Banker.vn) Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 02/2021/TT-NHNN hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối.

Ban hành Thông tư 02 hướng dẫn giao dịch ngoại tệ

Theo đó, Thông tư này hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường trong nước giữa các tổ chức tín dụng với NHNN và giữa các tổ chức tín dụng với nhau. Hoạt động giao dịch ngoại tệ trên thị trường quốc tế không được quy định trong Thông tư này.

Thông tư quy định các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối được thực hiện giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi, giao dịch quyền chọn với các đối tượng gồm các tổ chức tín dụng được phép khác; các tổ chức kinh tế; người cư trú là tổ chức khác và cá nhân; người không cư trú là tổ chức, cá nhân và với người không cư trú là nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trái phiếu Chính phủ phát hành bằng Đồng Việt Nam tại thị trường trong nước.

Các tổ chức tín dụng phải quy định các loại ngoại tệ giao dịch tại tổ chức tín dụng. Tỷ giá giao ngay giữa Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ được xác định trên cơ sở tỷ giá trung tâm tại ngày giao dịch và phạm vi biên độ do Ngân hàng Nhà nước quy định.

Tổ chức tín dụng không được thu phí giao dịch đối với giao dịch ngoại tệ.

Trong giao dịch ngoại tệ với các tổ chức tín dụng khác, tổ chức tín dụng không phải xuất trình chứng từ chứng minh mục đích sử dụng ngoại tệ.

Trường hợp giao dịch với khách hàng, khách hàng phải xuất trình giấy tờ và chứng từ cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, số lượng, loại ngoại tệ, thời hạn thanh toán, chuyển tiền theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối và quy định của tổ chức tín dụng.

Trường hợp kế hoạch thanh toán ngoại tệ của khách hàng thay đổi do nguyên nhân khách quan đã được thỏa thuận trước, tổ chức tín dụng và khách hàng được thực hiện giao dịch hoán đổi để sửa đổi kỳ hạn của giao dịch đã ký kết. Tổng kỳ hạn của giao dịch kỳ hạn đã ký kết và kỳ hạn của các giao dịch hoán đổi tối đa là 365 ngày kể từ ngày giao dịch.

Đối với khoản vay nước ngoài bằng ngoại tệ có thời hạn vay ban đầu hoặc thời hạn vay còn lại lớn hơn 365 ngày, khách hàng được dùng Đồng Việt Nam mua ngoại tệ kỳ hạn 365 ngày để phòng ngừa rủi ro tỷ giá. Trong vòng 2 ngày làm việc trước ngày đến hạn của giao dịch kỳ hạn đã ký kết, tổ chức tín dụng và khách hàng được thực hiện giao dịch hoán đổi để kéo dài kỳ hạn. Kỳ hạn của giao dịch kỳ hạn trong các giao dịch hoán đổi là 365 ngày hoặc bằng thời hạn còn lại của khoản vay khi thời hạn còn lại của khoản vay dưới 365 ngày. Tổng kỳ hạn của giao dịch kỳ hạn và các giao dịch hoán đổi tiếp theo không vượt quá tổng thời hạn của khoản vay.

Khi thực hiện giao dịch mua ngoại tệ kỳ hạn, nhà đầu tư nước ngoài phải cung cấp chứng từ chứng minh quyền sở hữu trái phiếu Chính phủ, đảm bảo giá trị và kỳ hạn của giao dịch ngoại tệ không vượt quá giá mua và kỳ hạn còn lại của trái phiếu Chính phủ đó.

Trong vòng 7 ngày làm việc từ ngày thực hiện giao dịch mua ngoại tệ kỳ hạn, nhà đầu tư nước ngoài phải cung cấp bổ sung chứng từ phong tỏa tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam đối với trái phiếu Chính phủ nêu trên để giao dịch kỳ hạn đã ký kết có hiệu lực.

Trong vòng 2 ngày làm việc trước ngày đến hạn của giao dịch kỳ hạn, trường hợp nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu tiếp tục phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho trái phiếu, tổ chức tín dụng và khách hàng được thực hiện giao dịch hoán đổi để kéo dài kỳ hạn của giao dịch kỳ hạn đã ký. Tổ chức tín dụng phải đảm bảo kỳ hạn của giao dịch hoán đổi này và các giao dịch hoán đổi kế tiếp không vượt quá kỳ hạn còn lại của trái phiếu phong tỏa. Tổng kỳ hạn của giao dịch kỳ hạn và các giao dịch hoán đổi không được vượt quá kỳ hạn của trái phiếu phong tỏa.

Khi giao dịch ngoại tệ với tổ chức tín dụng, khách hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các loại giấy tờ, chứng từ xuất trình cho tổ chức tín dụng được phép.

Các tổ chức tín dụng phải ban hành quy định nội bộ về quy trình thực hiện các giao dịch ngoại tệ phù hợp với quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan. Đồng thời, thực hiện báo cáo giao dịch ngoại tệ theo quy định về chế độ báo cáo thống kê của Ngân hàng Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 17/5/2021 và thay thế Thông tư số 15/2015/TT-NHNN.

Về quy định chuyển tiếp, đối với những thỏa thuận giao dịch ngoại tệ đã xác lập và có hiệu lực trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, tổ chức tín dụng và khách hàng được tiếp tục thực hiện theo thỏa thuận. Việc sửa đổi, bổ sung các thỏa thuận sau khi Thông tư này có hiệu lực thi hành chỉ được thực hiện nếu nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định tại Thông tư này.

Bùi Trang

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ